KÖPEKLERDE DİSTEMPER VİRÜSÜ ( KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI )

KÖPEKLERDE DİSTEMPER VİRÜSÜ ( KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI )

KÖPEKLERDE DİSTEMPER VİRÜSÜ ( KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI )

Canin Distemper Virüsü ağırlıklı olarak karada yaşayan etoburlarda hastalığa neden olur.Kuzey Amerikada’ki köpeklerde olan CDV suşlarının 1900’lerde değerlendirilen izolatlarından farklıdır ve şimdilerdeki halihazırda olan aşıları etkileyebilecek antijenlik varyantlar mevcuttur. Ayrıca aynı bölgede birden fazla CDV suşu olabilmektedir.

Bu virüs lenf, sinir ve epitel dokularda çoğalır ve doğal yoldan enfeksiyonlardan 60-90 gün sonrasına kadar solunum eksudatları, dışkı , salya, idrar ve konjoktival eksudatlarla saçılır. 

Klinik hastalığın derecesi ile tutulumun olduğu dokular virüsün suşuna ve konağın bağışıklık durumuna göre değişir. Bağışıklık olmayan her hasta duyarlıdır fakat 3-6 ay arasında yavru köpeklerde yaygındır. Enfeksiyon sonrasında 9 ila 14 günde bağışıklık yanıtları zayıf köpeklerde virüs solunum sistemi, gastrointestinal sistem epitel hücrelerinde büyük miktarda çoğalır, bu köpekler genellikle polisistemik hastalık nedeniyle ölür. Enfeksiyon sonrasında 9-14 günde bağışıklık yanıtları orta düzeyle köpeklerde virüs epitel dokularda çoğalır ve hastalığın klinik belirtilerine neden olabilir. Hücre aracılı yanıtları iyi olan köpekler enfeksiyon sonrasında 14 günde virüsü nötralize eden antikor titreleri bulunan köpekler virüsü vucuudundan temizleyebilir ve klinik olarak etkilenmeyebilir.Enfekte köpeklerin bir çoğu MSS enfeksiyonu geliştirir ancak MSS hastalığına ilişkin klinik belirtiler yalnızca antikor yanıtı düşük veya bulunmayan köpeklerde meydana gelir.

 

Klinik Özellikleri

  • Pek çoğu aşılanmamış, bağışıklı bir anneden kolostrum almamış,uygun aşılanma olmamış veya bağışıklığı baskılanmış olup aynı zamanda enfekte hayvanlarla temas öyküsü olanlardır.
  • Durgunluk, kırgınlık, okülonazal akıntı,öksürük,kusma, ishal veya MSS belirtileri değerlendirilmesi için gelir.
  • Bağışık yanıtı zayıf olan köpekler klinik belirtileri en şiddetli olanlardır ve kısa sürede yaşamı tehtit eden hastalığa ilerler.
  • Hiperestezi, nöbetler, serebellar veya vestibüler hastalık, parezis ile miyoklonus genellikle sistemik hastalıktan kurtulduktan sonra 21 gün sonra gelişen yaygın MSS belirtileridir.
  • MSS hastalığı genellikle ilerleyicidir ve prognozu kötüdür.

 

KÖPEKLERDE DİSTEMPER VİRÜSÜ ( KÖPEK GENÇLİK HASTALIĞI )

 

İN UTERO ENFEKSİYON Ölü doğum-Abortus-Zayıf Yavru Sendromu
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIĞI Kusma ve ince bağırsak ishali
SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIĞI Mukoid burun akıntısı- Nezle-Bronkoveziküler sesler (artmış)-Çıtırtılı öksürük-Dispne
OKÜLER HASTALIK Retinokoroiditis-Madalyon Lezyonları-KCS-Mukopurulent oküler akıntı
NÖROLOJİK HASTALIK  
SENTRAL VESTİBÜLER HASTALIK Baş eğikliği-Nistagmus-Propriosepsiyon kayıpları
SEREBELLAR HASTALIK Ataksi-Baş sallama-Hipermetri
SEREBRAL HASTALIK Generalize yada parsiyal nöbetler (Sakız krampları) -Durgunluk-Körlük 
KORE MİYOKLONUS Tek kaslar ve kas gruplarında ritmik seyirler
DİĞER Ateş-Anoreksi-Tonsiller Büyüme-Dehidrasyon-Püstüler Dermatozis- Hiperkeratoz-Diş mine hipoplazisi

 

CDV enfeksiyonu ile ilişkili oküler anormallikler anterior üveitis sonucunda körlük ve dilate pupillaların olduğu optik nöritis ve retinokoroiditisi içerir.

 

Köpeklerde Distemper Virüsü Tedavisi

  • Ribaviron, İnterferon Alfa ve Kafeik asit gibi bazı maddeler İnvitro olarak CDV İnhibe etsede CDV Enfeksiyonun sağaltımı nonspesifik ve destekleyicidir. Gastrointestinal sistem ve solunum sisteminin sekonder bakteriyal enfeksiyonları yaygındır ve endikeyse gerekli şekilde sağaltılmalıdır.
  • Nöbet semptomu varsa antikovülzan ilaçlar kullanabilir.
  • Kore miyoklonusunun bilinen etkili bir sağaltımı yoktur.
  • Kronik CDV enfeksiyonu nedeniyle MSS hastalığı olan bazı köpeklerde glukokortikoid verilmesi yararlı olabilir ancak akut dönemde kontraendikedir. MSS distemperi olan köpeklerde prognoz kötüdür.

Yenilikler ;

 

Son olarak nörolojik distemper belirtileri olan köpeklerin subaraknoid aralığına Newcastle hastalığı aşısının uygulanmasının herhangi bir spesifik yan etkiye neden olmadığı ancak semptomlarda en az %22,20 oranında iyileşmeye neden olduğu, dolayısıyla gelecekte uygulanabileceği sonucuna varılmıştır. daha fazla köpekte etkinliğini değerlendirmek için kullanılabilir.

 

-In vitro sonuçlar, fucoidan\'ın viral replikasyon döngüsünün ilk adımlarını inhibe edebildiğini ve viral replikasyon döngüsünü güçlü bir şekilde baskılayabildiğini gösterdi.

 

-Tüm flavonoidler ve fenolik asitler CDV enfeksiyonuna karşı antiviral etki göstermiştir. CDV enfeksiyonunun tedavisine yönelik araştırılan diğer yöntemler

mezenkimal kök hücre tedavisini ve gümüş nanoparın veterinerlik farmasötik preparatını kullanımını açıklamaktadır.

 

Evde kullanılmak üzere geliştirilen Canarypox vektörlü aşılar

Köpekler konakçı hücrede çoğalma yeteneğine sahip değildir ancak

uygun bir konakçı immün tepkisi ortaya çıkarır .

Kanarya çiçeği vektörlü aşının etkili olduğu kanıtlanmıştır.