KÖPEKLERDE SEBASEÖZ ADENOM PATOLOJİK RAPOR İNCELEMESİ

KÖPEKLERDE SEBASEÖZ ADENOM PATOLOJİK RAPOR  İNCELEMESİ

İncelenen kesitte ; 
keratinize çok katlı yassı örtülü dokuda
-Epitel altında
-Çok sayıda ki kıl folikülü ile birlikte 
            *Prolifere sebase glandlar ile genişlemiş sebase kanallar vardır.


SONUÇ : SEBASEÖZ ADENOM  (SEBASE GLANDLARA BAĞLI YAĞ BEZSEL KÖKENLİ İYİ HUYLU  TÜMÖR )

Prolifere : Hücrelerin artması veya bölünerek çoğalması 
Sebase gland : Sebase bezler immünolojik, endokrinolojik  ve bariyer fonksiyonları gibi çeşitli fizyolojik fonksiyonlara sahip ve deri hemostazında önemli yeri olan bezlerdir. Bezlerin normal gelişim ve devamlığınının olması derinin fizyolojik etkileri için gereklidir.


Tumors of Glandular Origin 


Sebaceous Hyperplasia, Sebaceous Adenoma, Sebaceous Ductal Adenoma, and Sebaceous Epithelioma
Tumors of glandular origin are very common in the dog but rare in the cat, and divisions between these tumors may be arbi- trary.92 A review of 172 sebaceous gland tumors in dogs revealed a female predisposition for sebaceous hyperplasia and an over- representation of miniature schnauzers, beagles, poodles, and cocker spaniels.132,133 Coonhounds, Nordic breeds, and some ter- riers may also be predisposed to benign sebaceous tumors.134 The limbs, trunk, and eyelids were the most common locations for these benign sebaceous tumors. Although these can occur even in young dogs, the peak occurrence is 7 to 13 years of age.132–134 
Sebaceous epitheliomas may recur locally, and LN metasta- sis has been reported anecdotally.135 Because lymphatic invasion occasionally may be found at the margin of sebaceous epithelio- mas, these tumors sometimes are considered a low-grade malig- nancy rather than a benign tumor.72 A recent report of distant metastasis in a dog with a recurrent sebaceous epithelioma con- firms their malignant potential.135 In general, adequate surgical excision is the preferred treatment. 
Kaynak : Withrow and MacEwens Small Animal Clinical Oncology, 6th Edition 

 

  1. Glanduler tümörler köpeklerde çok yaygın kedilerde enderdir, 172 Sebaseöz gland tümörlü köpeğin incelemesinde ortaya çıkan dişilerde yatkınlık, minyatür schanuzerlar beaglelar , poodlelar ve Cockerlar bu iyi huylu tümöre yatkın saptanmıştır.
  2. Uzuvla, gövde ve göz kapakları bu iyi huylu tümörlerin en sık görüldüğü yerlerdir. Bunlar ortalama görülme yaşı 7-13 yaştır fakat genç hayvanlarda da ortaya çıkabilmektedir.
  3. Sebeöz epitelyomalar lokal olarak tekrarlayabilir, LN metastazı rapor edilmiştir Bazen sebasöz epitelyomların sınırında lenfatik invazyon bulunabileceğinden, bu tümörler bazen iyi huylu bir tümörden ziyade düşük dereceli bir malignite olarak kabul edilir.
  4. Genel olarak cerrahi uzaklaştırma tercih edilir.